აკადემიური პროგრამები

საბაუნი გთავაზობთ ხუთ საბაკალავრო და სამ სამაგისტრო პროგრამას:

თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
თეოლოგის სამაგისტრო პროგრამა
სამართლის საბაკალავრო  პროგრამა 
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 

იხილეთ პროგრამების კატალოგი