აკრედიტაცია

შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2015 წლის 7 აგვისტოს N120 გადაწყვეტილებით საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 10 დეკემბრის N249 გადაწყვეტილებით სამართლის საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 10 დეკემბრის N250 გადაწყვეტილებით თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 10 დეკემბრის N251 გადაწყვეტილებით თეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 7 თებერვლის N23 გადაწყვეტილებით სამართლის სამაგისტრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 11 დეკემბრის N757 გადაწყვეტილებით ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 11 დეკემბრის N758 გადაწყვეტილებით ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 11 დეკემბრის N759 გადაწყვეტილებით ინტერკულტურული კომუნიკაციისა და თარგმანის საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.