ალექსანდრე იოსელიანი

განათლება:

2006 – 2008 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა;
1991 – 1995 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.

პროფესიული გამოცდილება:

06/2009 - დღემდე – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე (სამოქალაქო საქმეთა პალატა);
2012- დღემდე – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი;
2012-დღემდე – საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი;
2010 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის დოქტორი;
02/2004 – 06/2009 - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე (ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა);
2005 – 2011 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ლექტორი;
09/2008 – 07/2012– კავკასიის სამართლის სკოლა, ლექტორი;
03/2010-06/2011 – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ლექტორი;
12/2002-03/2003- რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე;
06/2001 – 12/2002 - რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე;
02/2000-06/2001 - იურიდიული ფირმა – „პროცესი“ იურისტი (ადვოკატი);
12/1997-02/1999 - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, იურისტი (კონსულტანტი);
01/1996-12/1997 - სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“, იურისტი.

პუბლიკაციები:

“სახელშეკრულებლო საკოლიზიო სამართალი, შედარებით–სამართლებრივი გამოკვლევა“ (მონოგრაფია), თბ. 2011

„ხელშეკრულების მოწესრიგებული სამართალი, როდესაც მხარეებს იგი არ აურჩევიათ (არჩევანი, რომელიც ქართველმა კანონმდებელმა გააკეთა), ქართული სამართლი მიმოხილვა, 10 N4, 2007, გვ.470–544;

„კეთIლსინდისიერების პრინვიპი სახელშეკრულებო სამართალში, შედარებით–სამართლებრივი გამოკვლევა“ // ქართული სამართლის მიმოხილვა, სპეციალური გამოშვება, 2007, გვ.13-72;

„არჩეული სამართლის სხვა სამართლებრივი სისტემით შეცვლა საერთაშორისო კერძო სამართალში“ // ქართული კერძო სამართლის კრებული, წიგნი I, 2004, გვ.42-48;

„საჯარო წესრიგი მხარეთა ნების ავტონომიის პრინციპთან მიმართებაში სახელშეკრულებო საკოლიზიო სამართლის მიხედვით“ // ჟურნალი სამართალი;

„ახალი lus Commune- საერთაშორისო კერძო სამართლის ევროპეიზაცია // სამართლის აქტუალური საკითხები, N1, 1999, გვ. 41-47;

ნების ავტონომია საერთაშორიოს სამართალში // ცხოვრება და სამართალი N3, 1998, გვ.78-82;

რომის კონვენცია: სამართალი, რომელიც გამოიყენება სახელშეკრულებო ვალდებულებების მიმართ // მაცნე, N1, 1998, გვ.49-58.

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული