საერთაშორისო ურთიერთობები

აკადემიური საფეხური: ბაკალავრიატი

 • სპეციალობა: საერთაშორისო ურთიერთობები
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
 • ცნობარში მინიჭებული კოდი: 0880102
  სწავლების ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული
  წლიური გადასახადი: 2250 ლარი
  მისაღები კონტიგენტი: 100
 • ფაკულტეტის დეკანიგოჩა ბარნოვი 
 • ცოტარამ ფაკულტეტის დეკანის შესახებ: აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი, ათენის კაპოდისტრიას სახელობის უნივერსიტეტის თეოლოგიის დოქტორი.
  განათლება საბერძნეთში, ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნულ უნივერსიტეტში მიიღო. 
  წლების მანძილზე იყო თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის საეკლესიო ისტორიისა და კანონიკური სამართლის კათედრის გამგის თანაშემწე.
  გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო სტატია, ნათარგმნი აქვს რამდენიმე თეოლოგიური წიგნი.

პროგრამის უპირატესობები

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის პროცესში:

 • მიიღებ ფართო განათლებას საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის, სტრუქტურის, თეორიების, სისტემაში მიმდინარე ინსტიტუციური, ეკონომიკური, პოლიტიკური პროცესების, დიპლომატიური და პოლიტიკური ურთიერთობების სფეროს შესახებ.
 • შეძლებ ანალიტიკურად შეაფასო საერთაშორისო ურთიერთობებში მიმდინარე პროცესები.
 • გამოიმუშავებ კრიტიკულ აზროვნებას.

პროგრამა უნიკალურია რადგან:

გასწავლის მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი,

სწავლის პარალელურად საშუალება გექნება მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ელჩების ტრენინგთა ციკლში, რომელიც მხოლოდ საბაუნის სტუდენტებისათვის გაიმართება,

შეისწავლი ექსკლუზიურ სასწავლო კურსს, როგორიცაა: საგარეო პოლიტიკის ანალიზი - საერთაშორისო სისტემის აქტორების მიერ პოლიტიკის წარმართვისა და განხორციელების კვლევა,

კურსდამთავრებულს შეძლებს დასაქმდეს:

 • - საერთაშორისო ორგანიზაციებში
 • - საჯარო დაწესებულებებში (სამინისტროები, აღმასრულებელი ხელისუფლების და სხვა ინსტიტუტები)
 • - არასამთავრობო და კერძო სექტორში
 • - მედია ორგანიზაციებში
 • - კვლევით ინსტიტუტებში.

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა.
ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები