კადემიური საფეხური: ბაკალავრიატი

 • სპეციალობა: თეოლოგია
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი თეოლოგიაში
 • კოდი ცნობარში: 0880101
  სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა:ქართული 
  წლიური გადასახადი: 1500 ლარი
  კონტინგენტი: 30
 • ფაკულტეტის დეკანი:გოჩა ბარნოვი 
 • ცოტარამ ფაკულტეტის დეკანის შესახებ: აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი, ათენის კაპოდისტრიას სახელობის უნივერსიტეტის თეოლოგიის დოქტორი.
  განათლება საბერძნეთში, ათენის კაპოდისტრიას სახელობის ეროვნულ უნივერსიტეტში მიიღო. 
  წლების მანძილზე იყო თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის საეკლესიო ისტორიისა და კანონიკური სამართლის კათედრის გამგის თანაშემწე.
  გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო სტატია, ნათარგმნი აქვს რამდენიმე თეოლოგიური წიგნი.

პროგრამის უპირატესობები

 • - ექსკლუზიური პროგრამა (პროგრამაში კომბინირებულია ძირითადად თეოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება და ჟურნალისტიკა)
 • - სწავლის ღირებულება 1500 ლარი
 • - საშუალება თეოლოგია ისწავლო, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა და არა, სასწავლო კურსი
 • - მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამები/კურსები სწავლის პროცესში
 • - მეორადი პროფესიის შესწავლის საშუალება, ჩააბარო ერთ პროგრამაზე და დამატებით შეისწავლო მეორე.

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:

 • საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
 • საჯარო დაწესებულებებში
 • არასამთავრობო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებში
 • მედია ორგანიზაციებში
 • სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში

თეოლოგიიის საბაკალავრო პროგრამა
ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები.