• აკადემიური საფეხური:ბაკალავრიატი

   სპეციალობა: ტურიზმი
   მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში
  • კოდი ცნობარში:0880104
   სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
   სწავლების ენა: ქართული 
   წლიური გადასახადი: 2250 ლარი
  • მისაღები კონტიგენტი: 130
  • ფაკულტეტის დეკანი:თამთა მიქაბერიძე 
  • ცოტა რამ ფაკულტეტის დეკანის შესახებ:ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი. განათლება - თსუ, ბრუნელის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლა, 
  • მუშაობდა ქალაქ თბილისის მერიაში, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და ფინანსთა სამინისტროში წამყვან პოზიციებზე. წლების მანძილზე კითხულობდა ლექციებს სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის, ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტებზე. ასევე იყო Oikos International -ის ტრენერი. არის ეკონომიკური კვლევების საერთაშორისო ქსელის დამფუძნებელი.

   

  პროგრამის უპირატესობები

  • პროგრამის აკადემიური პერსონალი დაკომპლექტებულია დარგის წამყვანი სპეციალისტებითა და პრაქტიკოსებით.
  • ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება სწავლების პრაქტიკულ ნაწილზე, აქ სტუდენტებს პრაქტიკული მეცადინეობებით, ტურისტული აქტივობების სიმულაციებით, კვლევებითა და ინტერაქტიული ტექნოლოგიების გამოყენებით შეუძლიათ პრაქტიკული ცოდნისა და უნარების შეძენა.
  • ფაკულტეტის სტუდნეტებს შესაძლებლობა აქვთ, გაცვლითი პროგრამით ისწავლონ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში.
  • ფაკულტეტზე იმართება საერთაშორისო კონფერენციები უცხოელი პარტნიორების მხარდაჭერით, ეწყობა სასწავლო ვიზიტები მუზეუმებში, სასტუმროებში, ა.შ. იმართება ტურიზმის სფეროს გამორჩეული ექსპერტების საჯარო ლექცია-სემინარები და მასტერკლასები.
  • სტუდენტებს საშუალება აქვთ, გაიარონ შიდა პროფილური სტაჟირება შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემით. ამასთან, ფაკულტეტი მემორანდუმის ფარგლებში თანამშრომლობს დამსაქმებელ ორგანიზაციებთან, რაც საშუალებას აძლევს პროგრამის ყველა სტუდენტს, გაიაროს პრაქტიკა ტურიზმის სფეროს წამყვან კომპანიებში. 
  • ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს შედეგზე ორიენტირებულ სწავლებას, თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობების ოპტიმალური თანაფარდობით, სასტუმრო მიმართულების აქცენტირებით.
  • ოთხწლიანი საბაკალავრო პროგრამა ტურიზმში აძლევს სტუდენტებს პროფესიისათვის საჭირო ცოდნას და ძირითად უნარებს, რაც მომავალში ტურიზმის ინდუსტრიაში წარმატებული კარიერის შექმნაში დაეხმარებათ. წარმოდგენილი პროგრამის კურიკულუმი ფარავს, როგორც ზოგად საგანმანათლებლო საგნებს, ასევე ტურიზმის მენეჯმენტის საგნებს, რითაც უზრუნველყოფს მათ მიერ ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროში პოზიციების დაკავებას.

   

  დასაქმების შესაძლებლობები:

  • ტურიზმის სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, განვითარდნენ კარიერულად და/ან დაიწყოთ საკუთარი ბიზნესი ტურიზმის სფეროში. 
  • დასაქმდნენ ქართულ და უცხოურ კომპანიებში, ტურიზმის სფეროში.

    

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა.

ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორები