ბესიკ სეხნიაიძე

განათლება:

1974-1979 – ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი,

სამუშაო გამოცდილება:

1999- დღემდე –ნოტარიუსი

2011-2013 – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
1991-2002 – ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1989-2005 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ლაბორანტი, დოცენტი;
1983-1989 - საქართველოს მეცნიერებათა აკდემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, ლაბორანტი, მეცნიერთანამშორმელი;
1979-1983 - საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურა, გამომძიებელი;

პუბლიკაციები:

საქართველოს ნოტარიატი,ნარკვევები ნოტარიატის ისტორიიდან, 2001 წ. N1 ბესიკ სეხნიაიძე, მზია მაჩიტაძე;
საქართველოს ნოტარიატი, 2004 2-3-4 ნარკვევები, ნოტარიატის ისტორიიდან, ბესიკ სეხნიაიძე, თინათინ სეხნიაძე;
სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „საქართველოს ნოტარიატი’ N1-2004, 2003 წელი სტატია ნარკვევები ნოტარიატის ისტორიიდან, ბესარიონ სეხნიაიძე;
ავტორეფერატი, პასუხისმგელბლობის გამომრიცხველი გარემოებანი ქართულ სამართალში, თსუ გამომცემლობა 1988წ.;
პასუხისმგებლობის გამომრიცხველი გარემოებების ისტორიიდან (საკუთარი უფლების განხორციელება) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის "მაცნე" ეკონომიკის და სამართლის სერია თბ. 1986წ N4;
აუცილებელი მოგერიების კლასობრივი ხასიათი ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნის მიხედვით საქართველოს მეცნიერებათ აკადემიის "მაცნე" ეკონომიკის და სმართლის სერია, 1988 N3;
დანაშაულის სუბიექტი ქართლ სამართალში ალმანახი "განთიადი", ქუთაისი 1988 N4.