01 მარტი
სასწავლო სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევარებისათვის

პოლონეთის მთავრობა აცხადებს სტიპენდიებს აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და კავკასიის ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევარებისთვის 2020-2021 სასწავლო წლისათვის. სტიპენდია განკუთვნილია პოლონეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლისათვის და მოიცავს პერიოდს 2020 წლის სექტემბრიდან 2021 წლის ივნისამდე.

სტიპენდია განკუთვნილია: მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის, უპირატესად ჰუმანიტარული მიმართულებით (ისტორია, საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტოლოგია, ჟურნალისტიკა, სოციოლოგია, ეთნოლოგია, კულტურათმცოდნეობა/ხელოვნებათმცოდნეობა, სოციალური ფსიქოლოგია, ადმინისტრირება და მმართველობა, სამართალი და მსგავსი მიმართულებები). რომელთაც უკვე აქვთ გარკვეული სამეცნიერო მიღწევები და/ან ადმინისტრაციულ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება. სტიპენდია განკუთვნილია პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი კვლევის განსახორციელებლად.

სწავლება გაიმართება პოლონურ ენაზე, შესაბამისად პოლონური ენის გარკვეულ დონეზე ცოდნა სავალდებულოა. იმ პირებისთვის, რომელნიც პოლონურ ენას დამაკმაყოფილებლად ფლობენ, სწავლა პროგრამის განხორციელება დაიწყება 2020 წლის 1 სექტემბერს მოსამზადებელი კურსით ვარშავის უნივერსიტეტში, საერთო ლექციებითა და პოლონური ენის დამატებითი კურსით. პოლონური ენის სუსტად ფლობის შემთხვევაში, პროგრამის განხორციელება დაიწყება 2020 წლის 1 აგვისტოს ენის კურსით. ასეთ შემთხვევაში, სტიპენდიის საერთო ხანგრძლივობა 12 თვეა. სასწავლო კურსები დასახელებულ უნივერსიტეტებში დაიწყება 2020 წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2021 წლის 30 ივნისს.

ყოველთვიური სტიპენდია შეადგენს 1500 ზლოტს. აპლიკანტი თავად ფარავს ცხოვრების, მგზავრობის, კვების და დაზღვევის ხარჯებს ამ თანხის ფარგლებში. სტიპენდიის მისაღებად საჭიროა აპლიკანტი ცხოვრობდეს სასტიპენდიო დროის განმავლობაში პოლონეთში და არ ჰქონდეს სხვა სახის სტიპენდია ერთდროულად.

სტიპენდიანტი ვალდებულია:

ა)სამეცნიერო ხელმძღვანელთან (ტუტორთან) შეთანხმებით პროგრამის ფარგლებში ერთი წელი იყოს პოლონეთში;

ბ)ტუტორთან ერთად განსაზღვროს სადიპლომო ნაშრომის მოცულობა და თემატიკა;

გ)2021 წლის იანვარსა და მაისში ტუტორთან ერთად წარმოადგინოს ორი მოხსენება (რომელიც დიპლომის ნაწილი იქნება);

დ)შეარჩიოს და გაიაროს არანაკლებ 5 აკადემიური მეცადინეობა კვირაში (სემინარი, ლექცია და ა.შ.). შერჩეული საგნები უნდა შეესაბამებოდეს საკვლევ თემას, რაც მოიცავს ტუტორის სავალდებულო მეცადინეობებს, მეთოდოლოგიურ მეცადინეობებს სტიპენდიანტის სპეციალიზაციის სფეროდან;

ე)პირველ სემესტრში უნდა დაესწროს პოლონური ენის კურსებს;

ვ)თავი არ აარიდოს ტუტორთან კონსულტაციისთვის ყოველკვირეულ კონტაქტს;

ზ)პოლონურ ენაზე მოამზადოს მინიმუმ 50 გვერდიანი სადიპოლომო ნაშრომი სათანადო სამეცნიერო აპარატის დართვით;

თ)არაუგვიანეს 2021 წლის 20 ივნისისა დაიცვას სადიპლომო ნაშრომი (ტუტორის სასემინარო პრეზენტაციის ფარგლებში).

თუ სტიპენდიანტი არ დაიცავს ზემოხსენებულ ვალდებულებებს, ასევე თუ დაარღვევს პოლონეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობას, უნივერსიტეტის წესდებას ან სოციალური თანაარსებობის საერთო/ზოგად წესებს, მას შეუწყდება სტიპენდია.

პროგრამა „პოლონეთის რესპუბლიკის სტიპენდია ახალგაზრდა მკვლევარებისათვის“ დასრულების დიპლომის გადაცემა მოხდება 2021 წლის ივნისის ბოლო კვირაში ვარშავაში.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 1 მარტი.

აპლიკანტებმა ქვემოთ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა გადააგზავნონ მისამართზე stypendia.studium@uw.edu.pl ან პოლონეთის რესპუბლიკის ადგილობრივი დიპლომატიური წარმომადგენლობის ფოსტით უნდა იყოს გამოგზავნილი (კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს „ახალგაზრდა მეცნიერთა სასტიპენდიო პროგრამა“).

საჭირო დოკუმენტაცია:

  • უნივერსიტეტის დიპლომის ასლი, რომელიც პოლონეთის ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის ექვივალენტურია ან ცნობა დოქტორანტურიდან.
  • შევსებული კანდიდატის ანკეტა (studium.uw.edu.pl).
  • მოკლე სამოტივაციო წერილი, სადაც აღწერილია არჩეული სფეროს დასაბუთებულობა (პოლონურ ან ინგლისურ ენაზე).
  • საკვლევი სამუშაოს პროექტი (პოლონურ ან ინგლისურ ენაზე).
  • V. პოლონურ ან ინგლისურ ენაზე დაწყებული უახლესი მოვლენებით სურათთან ერთად.
  • პუბლიკაციების, სამეცნიერო მიღწევებისა და განხორციელებული პროფესიული პროექტების ჩამონათვალი.
  • პოლონური და ინგლისური ენის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.
  • ნებისმიერი სხვა მონაცემი, დოკუმენტი ან ინფორმაცია, რომელიც კანდიდატის აზრით, შეიძლება კომისიას დაეხმაროს კანდიდატის მართებული შეფასებისას.

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ აკადემიური კვლევების და განვითარების მენეჯერს, ქალბატონ მარიამ ხოფერიას ელ ფოსტაზე: m.khoperia@sabauni.edu.ge