დავით გეფერიძე

განათლება:

2006–2009 – ივ. ჯავახიშვილის სახე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი
2003–2006 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მაძიებელი
1996–2001 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი. საერთასორისო სამართალი, კვალიფიკაცია – იურისტი.

აკადემიური ხარისხი:

2009 – სამართლის დოქტორი

სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე — სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
2011–დღემდე თბილისის ღია უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სრული პროფესორი
2010–დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, 2003 წლიდან ლექტორი
2009–დღემდე – თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
2006–დღემდე – შსს სასაზღვრო პოლიციის იურიდიული განყოფილების უფროსი
2005–დღემდე – ა(ა)იპ – საერთაშორისო სამართლის დასმოუკიდებელი ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე
2001–2010 – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
2001–2006 – საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაცია,იურიდიული სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი

შრომები:

  1. საერთაშორისო საჰაერო სამართალი. თბ., 2012
  2. სახელმწიფოს სასაზღვრო პოლიტიკის საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძვლები. თბ., 2012
  3. საქართველოს საგადასახადო სამართალი. თბ., 2011
  4. საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი. თბ., 2011
  5. სამოქალაქო ავიაციაში სათბური გაზების ემისიის კვოტებით ვაჭრობის შესახებ ევროპარლამენტის დირექტივის თაობაზე. თბ., 2011
  6. საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი, თბ., 2011
  7. საქართველოს საჰაერო კანონმდებლობის თანამედროვე რეალიები, პრობლემები და პერსპექტივები. თბ., 2010
  8. თანამედროვე საერთაშორისო სასამართლო დაწესებულებების ძირითადი საქმიანობის შესახებ. თბ., 2010
  9. საერთაშორისო–სამართლებრივი თანამშრომლობა უმაღლესი განათლების სფეროში. თბ., 2010

მონაწილეობს საერთაშორისოპ და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში; მიღებული აქვს საერთაშორისო სერტიფიკატები და დიპლომები.

უცხო ენა: რუსული, გერმანული