საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

წლიური საფასური - 2200 ლარი
ცნობარში მინიჭებული კოდი: - 0880102

პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შესძინოს ფართო ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების, სამართლის პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, ფილოსოფიური, ისტორიული და ეკონომიკური ასპექტების, აგრეთვე ეროვნული და უცხოური სამეცნიერო აზრისა და კანონმდებლობის შესახებ; ჩამოუყალიბოს მათ ჭეშმარიტი დემოკრატიული ღირებულებები და მისცეს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი განათლება.

რას ვაქცევთ განსაკუთრებულ ყურადღებას?

- პროგრამის პრაქტიკულ უნარებზე ორიენტირებულობას
- სასწავლო კურსების არჩევითობას
- დასაქმებაში ხელშეწყობას

ვინ ასწავლის ჩვენთან?

- პირველი ინსტანციის, სააპელაციო სასამართლოს და უზენაესი სასამართლოს მოქმედი და ყოფილი მოსამართლეები

- საადვოკატო საქმიანობაში ჩართული პრაქტიკოსი იურისტები
- დარგის წამყვანი სპეციალისტები

სწავლის საფასურის გადახდა წარმოებს 4 ეტაპად

წარჩინებულ სტუდენტებს შეუძლიათ მოიპოვონ სხვადასხვა სახელობითი სტიპენდიები (თვეში 150, 100, 75 ლარის ოდენობით)

კურიკულუმი

სილაბუსები

ინფორმაცია დაცულია პაროლით, დაინტერესების შემთხვევაში დაუკავშირდით ფაკულტეტის დეკანატს:

k.kalandadze@sabauni.edu.ge

ტელ: 2 42 22 42 / 114