სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ზვიად როგავა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - სამართლის მაგისტრი
სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი 120 ECTS კრედიტი
წლიური საფასური: 2200 ლარი (4 ეტაპიანი დაფარვით)
სწავლების ენა: ქართული

მიმართულებები:

სისხლის სამართალი
ხელმძღვანელი -პროფ. გოჩა მამულაშვილი

საჯარო სამართალი
ხელმძღვანელი - პროფ. ზვიად როგავა

კერძო სამართლი
ხელმძღვანელი - პროფ.ზურაბ ძლიერიშვილი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
საერთო სამაგისტრო გამოცდა (გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, ტესტის მინიმუმ სამ ნაწილში მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში);
საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობასა და ინგლისურ ენაში

საბუთების წარდგენა შესაძლებელია როგორც ადგილზე მოსვლით, ასევე დოკუმენტაციის ელექტრონულ მისამართზე (info@sabauni.edu.ge) გადმოგზავნით. წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე
შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის ტესტის ნიმუშები იხ. აქ

სწავლა მიმდინარეობს საღამოს საათებში

წარმატებულ სტუდენტებს დაენიშნებათ სხვადასხვა სახელობითი სტიპენდიები (150, 100, 75 და 50 ლარის ოდენობით)

ჩვენთან ასწავლიან:

  • პირველი ინსტანციის, სააპელაციო სასამართლოს და უზენაესი სასამართლოს მოქმედი და ყოფილი მოსამართლეები
  • საადვოკატო საქმიანობაში ჩართული პრაქტიკოსი იურისტები
  • დარგის წამყვანი სპეციალისტები
ინფორმაცია აკადემიური პერსონალის შესახებ იხილეთ აქ.

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია როგორც უნივერსიტეტში მოსვლით, ასევე ელექტრონულად.


გისურვებთ წარმატებებს!