ხშირად დასმული კითხვები

როგორ ხდება სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩაბარება?

გასცემს თუ არა სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს?

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გაცემული დიპლომით შესაძლებელია თუ არა სწავლის გაგრძელება საზღვარგარეთ?

რას ნიშნავს აკრედიტებული პროგრამა?

რას ნიშნავს აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია?

რა არის კრედიტი?

რა არის თავისუფალი კრედიტი (არასპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსი) და მისი არჩევის პრინციპი?

ერთი სასწავლო წლის/სემესტრის განმავლობაში რამდენი კრედიტის აღების უფლება აქვს სტუდენტს?

რამდენია ერთი სასწავლო კურსის ღირებულება?

რა შემთხვევაში აქვს სტუდენტს შუალედური ან დასკვნითი გამოცდის აღდგენის უფლება?

რა შემთხვევაში აქვს სტუდენტს დასკვნით გამოცდაზე განმეორებით გასვლის უფლება?

რა განსხვავებაა სტუდენტის სტასუსის „შეჩერებასა“ და „შეწყვეტას“ შორის?

სწავლის შეწვეტის შემთხვევაში დაუბრუნდება თუ არა სწავლის საფასური სტუდენტს?

რა შემთხვევაში შეუძლია სტუდენტს აკადემიური შვებულების აღება?

აკადემიური შვებულების აღების შემთხვევაში ენახება თუ არა სტუდენტს სწავლის საფასური?

რა არის მობილობა?

როდის შეუძლია სტუდენტს ისარგებლოს შიდა მობილობის უფლებით?

შიდა მობილობით გადასვლის შემთხვევაში შეუნარჩუნდება თუ არა სტუდენტს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი?

რა შემთხვევაში დაენიშნება სტუდენტს სტიპენდია?

არსებობს თუ არა უნივერსიტეტში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სოციალური შეღავათები?

რა შემთხვევაში გაიცემა ე.წ. „წითელი“ დიპლომი?