02 აპრილი
ფსიქოლოგია
 • სპეციალობა: ფსიქოლოგია 
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის ბაკალავარი
 • კოდი ცნობარში: 0880104
  სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული
  წლიური გადასახადი: 2250 ლარი
  პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები: ჩასაბარებელი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, ისტორია
  სწავლების ენა: სწავლების ენა ქართული, ინგლისურენოვანი კომპონენტებით
 • მისაღები ადგილების რაოდენობა: 50
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: თამარ ქობულაძე
 • სტატუსი: მიმდინარეობს წარმოება

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს:
(A) გააცნოს ფსიქოლოგიის არსი; ფსიქოლოგიის როგორც მეცნიერების განვითარების ისტორია; თანამედროვე ფსიქოლოგიის ძირითადი მიგნებები და გამოწვევები.
(B) შესძინოს ფსიქოლოგიის სხვადასხვა ქვედარგის (პიროვნების ფსიქოლოგია, განვითარების ფსიქოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია, შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია) შესახებ ფართო თეორიული ცოდნა;
(C) გამოუმუშავოს ფსიქოლოგისთვის საჭირო პიროვნული და პროფესიული, მათ შორის კვლევითი უნარ-ჩვევები; ამასთანავე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების და ქართულ და ინგლისურ ენებზე კომუნიკაციის უნარი;
(D) გამოუმუშავოს ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტიანად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;
(E) ჩამოუყალიბოს პროფესიული საქმიანობისას ეთიკის პრინციპების დაცვის, ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის, ცოდნის მუდმივი განახლების, კომპეტენციების სრულყოფისა და პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო პასუხისმგებლობა.

 

საბაკალავრო პროგრამა

ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები.

სრულად

 

საბაუნი, ქვეყანაში მიმდინარე მდგომარეობის გათვალისწინებით, სრულყოფილად გადავიდა დისტანციური მუშაობისა და სწავლების რეჟიმზე.

ყველა საჭირო კითხვაზე პასუხის მიღება შესაძლებელია ონლაინ.  სამსახურების მუშაობის განრიგი და საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

გარდა ამისა, უნივერსიტეტმა სოციალური პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის თარიღი (15 აპრილი) სემესტრის ბოლომდე გადაწია. სტუდენტებს გადახდის ახალი თარიღი სწავლის ჩვეულ რეჟიმში განახლებასთან ერთად ეცნობებათ.

კიდევ ერთი სიახლე, არა მხოლოდ საბაუნის სტუდენტებისთვის: წიგნის "შესავალი საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში" ელექტრონული ვერსია ამიერიდან ხელმისაწვდომია ყველასთვის.
 
ვაცნობიერებთ, რომ ეს წიგნი მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოა, არა მხოლოდ ჩვენი სტუდენტებისთვის, არამედ საქართველოს ბევრი სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვისაც. შესაბამისად მისი ელექტრონული ვერსიის ნახვა ამიერიდან შეგეძლებათ ბმულზე.
 

 
სრულად

 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი სააუდიტორო მეცადინეობებს 1 აპრილამდე აჩერებს.

16 მარტიდან სასწავლო პროცესი გადადის ნაწილობრივ ელექტრონული სწავლების რეჟიმზე.
ორი კვირის განმავლობაში სტუდენტები, სილაბუსების შესაბამისად, მიიღებენ ლექციების ვიდეოვერსიების, დამხმარე მასალებსა და ლექციების ძირითად თეზისებს.
სააუდიტორო მეცადინეობების განახლების შემდეგ დამატებით ჩატარდება კონსულტაციები და დაიწყება სასემინარო მეცადინეობები.
დეტალური ინფორმაცია დაიგზავნება სასწავლო ბაზის საშუალებით.

სრულად

 

2020 წლის 24 იანვრის №10-20 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი საკონკურსო კომისიის (ბრძ. №25-20; 02.03.2020; ოქმი №01-20; 04.03.2020), გადაწყვეტილების საფუძველზე, უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 04 მარტის №29-20 ბრძანებით დაინიშნონ აკადემიურ თანამდებობაზე:

მარიამ ხოფერის - არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სამართლის ისტორიის, რომის სამართლისა და სამართლის მეთოდების მიმართულებით, აფილირების პირობით;
გვანცა გელიაშვილი – არჩეულ იქნა ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე, ბიზნესისა და ტურიზმის ინტერდისციპლინური საგნების (ქართული და ინგლისურენოვანი) მიმართულებით.
კატარჟინა ლიდია ლენარტ-კლოში – არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულებით (ინგლისურენოვანი საგნებისა და საერთაშორისო პროგრამებში ჩართულობისთვის)

 

სრულად

 

საბაუნის პროფესორები და ადმინისტრაციის წევრები ნოტრ დამის უნივერსიტეტში (აშშ) ერთკვირიან ლიდერობის პროგრამაში მიიღებენ მონაწილეობას. 

ამასთან ერთად, სამართლის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა გიორგი გორაძემ ნანოვიკის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის კვლევითი სტიპენდია მოიპოვა, რომელიც შეეხება შტატისა და ფედერაციის ურთიერთობის თანამედროვე დინამიკას და უზენაეს (საკონსტიტუციო) სასამართლოებს აშშ-სა და ევროპაში.

პროფესორი გიორგი გორაძის შეფასებით ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მოწყობის თვალსაზრისით.

"კვლევის არსია, რა გავლენას ახდენენ უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გადაწყვეტილებები ფედერალურ ცენტრსა და ფედერაციის სუბიექტს შორის ურთიერთობებზე და როგორია ამ ურთიერთობების დინამიკა თანამედროვე ეტაპზე, ანუ ფედერაციები მიდიან უფრო დეცენტრალიზაციისაკენ თუ ცენტრალიზაციისაკენ. ვფიქრობ, აღნიშნული კვლევა ტერიტორიული მოწყობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია. რაც შეეხება ერთ კვირიან კურსს, ეს ჩემთვის არის ახალი გამოწვევა და შესაძლებლობა, რომ უშალოდ ამერიკელ პროფესორებთან ერთად განვახორციელო სამეცნიერო კვლევა, რომელიც იქნება ჩემი დაგეგმილი წიგნის ნაწილი."

სრულად
 
 

გამოიცა ჟურნალი „ორბელიანი“, N1, 2019 | ჟურნალში გაეცნობით სტატიებს: 

 • - ეპისკოპოსი მარკუს შოხი, რელიგიები საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე
 • - საპატრიარქო და სინოდური ტომოსი უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალური სტატუსის მინიჭებისათვის, ბერძნულიდან თარგმნა ირინე გარაყანიძემ
 • - გიორგი უსტიაშვილი, ნინო ქათამაძე, პარტნიორთა შეთანხმების პრაქტიკული საკითხები
 • - ლიკა კობალაძე, მორიგებისა და სასამართლო მედიაციის ინსტიტუტების თანაარსებობა სამოქალაქო პროცესში
 • - გიორგი გორაძე, არაკონსტიტუციური საკანონმდებლო უმოქმედობა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ანტიკონსტიტუტიური კონსტიტუცია
 • - ბერნჰარდ შლინკი, საკონსტიტუციო სუბიექტი და მისი იდენტობა: ჩემი გერმანული გამოცდილება, ინგლისურიდან თარგმნა დიმიტრი გეგენავამ
 • - ნაზიბროლა ჩინჩალაძე, საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობების გადაკვეთის წერტილები
 • - ჯონ მეარშეიმერი, ძალა და შიში დიდი სახელმწიფოების პოლიტიკაში, ინგლისურიდან თარგმნა ირაკლი ჯავახიშვილმა

ელექტრონულად ჟურნალის ნახვა შეგიძლიათ ლინკზე

სრულად

 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი გახდა საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმის წევრი.

შესაძლებლობა გვაქვს, ვისარგებლოთ უმსხვილესი ელექტრონული სამეცნიერო ბაზებით - "ელექტრონულ ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის – eIFL გამოვიყენებთ შემდეგ ელექტრონულ სამეცნიერო რესურსებს:

 1. Cambridge Journals Online - https://www.cambridge.org/core
 2. Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - https://www.elgaronline.com/
 3. Edward Elgar Publishing Journals - https://www.elgaronline.com/
 4. SAGE Journals - https://journals.sagepub.com
 5. IMechE Journals - https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE
 6. Royal Society Journals Collection - https://royalsociety.org/journals/
 7. e-Duke Journals Scholarly Collection - https://read.dukeupress.edu/
 8. Mathematical Sciences Publishers Journals - https://msp.org/
 9. Openedition Journals - https://www.openedition.org

პუბლიკაციების გამოქვეყნების შესაძლებლობა ღია წვდომის ელექტრონულ რესურსებში - უფასოდ:

 1. SAGE APCs for Open Access Journals - https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eFXf57jkkRonpFK3kCiIcTCI1BbOZbxm5dUaoRXwP0E/edit#gid=0
 2. De Gruyter APCs for open access publishing - https://eifl.net/apcs/de-gruyter-apcs-open-access-publishing; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uas8IkAWX6T_uLap2PbWnZ18QHaZlaO3LKwwNdjY2eI/edit#gid=0

50% ფასდაკლებით:

 1. Edward Elgar Publishing APCs for open access publishing - https://eifl.net/apcs/edward-elgar-publishing-apcs-open-access-publishing; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtL39geVr5wR_x-aP_sHNO9qh4KxxB1Py8kWBwTgTK4/edit#gid=0
 2. Taylor & Francis APCs for open access journals - https://eifl.net/apcs/taylor-francis-apcs-open-access-journals; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aANWO0xoYueY6Q_LQaQYfN7_uA4XYpahL9GZLeRqnVc/edit#gid=0
სრულად
ტორუნის უნივერსიტეტის პროფესორის ვიზიტი

2019 წლის 16-20 დეკემბერს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტმა Erasmus+ ICM პროგრამის ფარგლებში ნიკოლაოს კოპერსნიკის ტორუნის უნივერსიტეტის პროფესორს, პიოტრ სიემიატკოვსკის უმასპინძლა, რომელმაც საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის ჩაატარა ლექციები თემაზე: ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო ფინანსური უსაფრთხოება ევროზონის გარეთ, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა.   

ლექციების გარდა, პოლონელ პროფესორს შეხვედრები ჰქონდა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანთან, პროფ. გოჩა ბარნოვთან და ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანთან, პროფ. თამთა მიქაბერიძესთან. შეხვედრებზე გამოითქვა თანამშრომლობის გაღრმავების ორ ინსტიტუციას შორის, როგორც ერასმუს+ ის, ასევე სხვა ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.

„Erasmus+ პროგრამა ძალიან კარგი საშუალებაა ინსტიტუციების, კოლეგების და ერების ერთმანეთთან დასაახლოებლად, მე ამ მობილობით შევიძინე ახალი კოლეგები, რომლებთანაც უკვე დავგეგმეთ სამომავლო გეგმები. მსგავსი პროექტები ხელს უწყობს მონაწილე პირების კარიერულ განვითარებას და ზრდის დასაქმების შესაძლებლობებს (სტუდენტების შემთხვევაში)“ - აღნიშნა მობილობის დასრულების შემდეგ პროფ. სიემიატკოვსკიმ.

თამთა მიქაბერიძე - „ტორუნის უნივერსიტეტის პროფესორის ვიზიტი საკმაოდ ნაყოფიერი გამოდგა, ვინაიდან, პროფესორი სიემიატკოვსკის აქვს საკმაო დიდი გამოცდილება ეკონომიკის მიმართულებით და არის რამდენიმე სამეცნიერო ჟურნალის რედაქციის წევრი. მასთან შეხვედრის შემდეგ, ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტსა და ტორუნის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებებისა და უსაფრთხოების ფაკულტეტთან გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის მიზანია თანამშრომლობის გაღრმავება სამეცნიერო მიმართულებით, კერძოდ, საბაუნის განვითარების კვლევების ინსტიტუტსა და ტორუნის საერთაშორისო კვლევის ჟურნალს შორის კვლევითი მიმართულების გაძლიერებას, ასევე, ჩვენი პროფესურის ჩართვას სარედაქციო და შემფასებელ კოლეგიაში“.  

ვიზიტი ასევე ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისთვისაც, ფაკულტეტის დეკანთან შეხვედრისას დაიგეგმა ნიკოლაოს კოპერნიკის უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტთან თანამშრომლობა.

საბაუნი ნიკოლაოს კოპერნიკის უნივერსიტეტთან 2018 წლიდან თანამშრომლობს, მიმდინარე ერასმუს+ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საბაუნის პროფესორის მობილობა ტორუნის უნივერსიტეტში.

სრულად
საბაუნის ლექტორის მობილობა საფრანგეთში

სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი, გიორგი მესხი Erasmus+ KA107 კრედიტების მობილობის პროგრამით იმყოფებოდა ლიონის კათოლიკურ უნივერსიტეტში, სადაც ერთი კვირის მანძილზე ფრანგი სტუდენტებისათვის ჩაატარა ლექციები თემაზე: სამოქალაქო სამართლის ტრანსფორმაცია პოსტ საბჭოთა ქვეყნებში. გარდა ლექციებისა, პროფესორმა შეხვედრები გამართა ლიონის კათოლიკური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტსა და საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილებაში.

ფაკულტეტთან შეხვედრის დროს მხარეებმა სურვილი გამოთქვეს ფაკულტეტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებისა და ერთობლივი პროექტების დაგეგმვა / განხორციელების შესახებ.

„მობილობა, ზოგადად, ხელს უწყობს მონაწილე უნივერსიტეტების დაახლოებას და წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ მიმართულებით. შედეგად ხდება იდეების გაზიარება პრობლემების გამოვლენისა და მათი გადაჭრის თვალსაზრისით. მობილობა აგრეთვე განაპირობებს ორი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის გაცნობა-დაახლოებას.

ხსენებული ვიზიტის მიზანი იყო აგრეთვე ქართული (და, ზოგადად, პოსტსაბჭოური) კანონმდებლობის აქტუალური საკითხების განხილვა ფრანგ კოლეგებთან ერთად და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება. ლიონის კათოლიკური უნივერსიტეტის პროფესორებმა გამოთქვეს სურვილი ხსენებული პრობლემების შესახებ უფრო დეტალური დისკუსიის გამართვისა, მეტი ინფორმაციის მიღების მიზნით. დაიგეგმა კონკრეტული ღონისძიებებიც: ლიონის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორების ვიზიტები სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში.“  - აღნიშნავს გიორგი მესხი მობილობის დასასრულს.

ლიონის კათოლიკური უნივერსიტეტი საბაუნის ერთ-ერთი სტრატეგიული პარტნიორია, რომელთან თანამშრომლობითაც ხორციელდება ერთობლივი პროექტები, მათ შორის  Erasmus+ KA107, რომლის ფარგლებში გასულ აკადემიურ წელს განხორციელდა რამდენიმე სტუდენტისა და პერსონალის მობილობა. უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე შესაძლებელია სტუდენტების გაგზავნა გაცვლითი პროგრამით ერთი სემესტრის მანძილზე, სადაც სტუდენტები თავისუფლდებიან სწავლის საფასურისაგან, როგორც მასპინძელ, ასევე მშობლიურ უნივერსიტეტში.

სრულად
სტუდენტური კონფერენცია ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტზე

20 დეკემბერს საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტისა და განვითარების კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა IV სტუდენტური კონფერენცია.

კონფერენციის მიმართულებები იყო:
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები
ბიზნესისა და ტურიზმის რეგიონული ასპექტები
ინოვაციების როლი ბიზნესსა და ტურიზმში
მდგრადი განვითარების საკითხები
მეწარმეობა და სტარტაპები
და სხვა ბიზნესსა და ტურიზმთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი.

სტუდენტები წარდგენილი ნაშრომების ფარგლებსი შეფასდნენ რამდენიმე კრიტერუმით, გამოვლინდა საუკეთესო ნაშრომების ავტორები, რომლებიც საბაუნის წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე დაჯილდოვდებიან საკუთარი ნაშრომების კრებულებითა და სხვა სიმბოლური საჩუქრებით. 

კონფერენციაში საბაუნის სტუდენტებთან ერთად მონაწილეობდნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტექნიკური უნივერსიტეტისა და სხვა უმაღლესი დაწესებულების სტუდენტები. 

სრულად

რჩეული სიახლეები

ხუთშაბათი, 28 ნოემბერი 2019
ხუთშაბათი, 02 მაისი 2019
პარასკევი, 16 ნოემბერი 2018
პარასკევი, 12 იანვარი 2018