12 დეკემბერი
ინფორმაცია აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 29 ოქტომბრის №122-18 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი საკონკურსო კომისიის (ბრძ. №136-18; 10.12.2018; ოქმი №01-18; 11.12.2018), გადაწყვეტილების საფუძველზე:


1. მარინე თავართქილაძე – არჩეულ იქნა ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ტურიზმის, დაზღვევის და მენეჯმენტის მიმართულებით;

2. ნინო პაპაჩაშვილი – არჩეულ იქნა ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე რეგიონალიზაციისა და გლობალიზაციის (ქართულ და ინგლისურენოვანი) მიმართულებით;

3. დიმიტრი კობახიძე – არჩეულ იქნა ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე მარკეტინგის (ქართულ და ინგლისურენოვანი) მიმართულებით;

4. ეკატერინე ქარდავა – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

5. ლანა ცანავა – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით;

6. გიორგი ჩხიკვაძე – არჩეულ იქნა ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების (ქართულ და ინგლისურენოვანი) მიმართულებით;

7. ნინო ქათამაძე – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

8. ნათია მამუკაშვილი – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

9. მაკა ფარცვანია – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით;

10. გიორგი უსტიაშვილი – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

11. უშანგი ბახტაძე – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით;

12. თენგიზ თევზაძე – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით;

13. ლიანა გიორგაძე – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით;

14. თამარ პაპაშვილი – არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით;

 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

12.12. 2018 წ.