25 ივნისი
ინფორმაცია აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების შესახებ

2019 წლის 15 მაისის  №64-19 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი  საკონკურსო კომისიის (ბრძ. №75-19; 24.06.2019; ოქმი №01-19;  24.06.2019), გადაწყვეტილების საფუძველზე, უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 25 ივნისის 78-19 ბრძანებით  დაინიშნონ აკადემიურ თანამდებობაზე:

  1. ნინო ლიპარტია არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;
  1. ნინო ოხანაშვილი არჩეულ იქნა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით;
  1. გიორგი სიორიძე არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე  საჯარო  სამართლის  მიმართულებით;
  1. პარამჯიიტ სინგჰ ბერვალ არჩეულ იქნა სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის  მიმართულებით;

უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

  25.06. 2019 წ.

ბრძანება 78-19