17 დეკემბერი
ინფორმაცია აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების შესახებ

2019 წლის 08 ნოემბრის №159-19 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი საკონკურსო კომისიის (ბრძ. №173-19; 13.12.2019; ოქმი №01-19; 16.12.2019), გადაწყვეტილების საფუძველზე, უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 16 დეკემბრის №175 -19 ბრძანებით დაინიშნოს აკადემიურ თანამდებობაზე:

1. შორენა ფარჯიანი – არჩეულ იქნას ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სტატისტიკის მიმართულებით;