სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  2017 წლის 05  თებერვალს აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ სპეციალობებზე:

 1. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ა) ისტორია, ეკლესიის ისტორია - ასოცირებული პროფესორის 1 ვაკანტური ადგილი

ბ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები - ასოცირებული პროფესორის 1 ვაკანტური ადგილი

 1. ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი

        ტურიზმის მიმართულებით

ა)  საეთაშორისო ტურიზმი, საერთაშორისო ბიზნესი - ასოცირებული პროფესორის 1 ვაკანტური ადგილი

ბ) ასისტენტის 1 ვაკანტური ადგილი

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში, არჩეულმა კანდიდატმა სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტთან  ხელი უნდა მოაწეროს აფილირების შეთანხმებას.

კანდიდატებისათვის დადგენილი ძირითადი  და დამატებითი მოთხოვნა და შეფასების კრიტერიუმებია:

ა) ძირითადი კრიტერიუმები:

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე  აირჩევა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო -პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

ასისტენტის თანამდებობაზე შეძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი.

ბ) დამტებითი კრიტერიუმები:

 • სასწავლო კურსის სილაბუსი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება (გარდა კანონმდებლობით განსაზღვრულისა);
 • კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა;
 • პროფესიული განვითარება;
 • სტიპენდიები და გრანტები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
 • ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები;
 • უცხო ენის (მათ შორის დარგობრივი) ცოდნა;
 • საინფორმაციო - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ფლობა;
 • სასწავლო კურსის კონცეფციის ზეპირი პრეზენტაცია (საჭიროების შემთხვევაში);
 • გასაუბრება (საჭიროების შემთხვევაში);

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი აკადემიური თანამდებობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და წარმოადგინოს:

ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (ივსება ადგილზე);

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა) ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში - პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);

გ) ფოტოსურათი (დაბეჭდილი 3×4 -ზე , ელექტრონული - CD მატარებელზე);

დ) ავტობიოგრაფია (CV);

ე) ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების/პუბლიკაციების სია;

ვ) კვალიფიკაციის: უმაღლესი განათლების და დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის, სამეცნიერო პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

შენიშვნა: უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში ასევე წარსადგენია ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

ზ) ერთი სასწავლო კურსის სილაბუსი (სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული მოთხოვნების შესაბამისად).

შენიშვნა: სილაბუსისადმი არსებული მოთხოვნები განთავსებულია ვებ-გვერდზე www.sabauni.edu.ge

ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტის თანამდებობაზე პირები აირჩევიან 4 წლის ვადით.

დასაქმებულის შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გაცემის წესი დადგინდება შესარჩევ კანდიდატთან დამატებითი შეთანხმებით.

კონკურსთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის  მიმართეთ უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებას (ც. ხითარიშვილი), ტელ: 2422242/101 ელექტრონული ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

საბუთების მიღება განხორციელდება 2018 წლის 05 მარტიდან 06 მარტის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე), მისამართი: კ.ქუთათელაძის №3, I სართული კანცელარია. დოკუმენტაციის მიღებაზე პასუხისმგებელი პირი ციცინო ხითარიშვილი, ტელ: 2422242/101, ელექტრონული ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..

საკონკურსო კომისია მუშაობას განახორციელებს 2018 წლის 07 მარტიდან.

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2018 წლის 14 მარტამდე. კონკურსის შედეგები კანდიდატებს ეცნობებათ პერსონალური ელექტრონული ფოსტის მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით.

სრულად

საბაუნი საქართველოს კერძო სასწავლებლების ასოციაციის წევრი გახდა. 

„საბაუნი“ არის სიახლეზე ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო პროგრამებს. არიან საერთაშორისო მიმართულებით ინტეგრირებული რამდენიმე ცნობილ ევროპულ უნივერსიტეტებთან. ბოლო პერიოდის განმავლობაში უნივერსიტეტის რექტორი, ბატონი ვაჟა ვარდიძე, რამდენჯერმე მონაწილეობდა სხვადასხვა სახის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სიმპოზიუმებში. ბოლო პერიოდში ის წარმოადგენდა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემას რომის ძალიან დიდ სამეცნიერო ფორუმზე.

სრულად
სამოქალაქო ქმედების სკოლის გახსნა

2018 წლის 16 იანვარს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბაზაზე დაიწყო სტუდენტური ინოვაციური პროექტი "სამოქალაქო ქმედების სკოლა".
პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ და მიზნად ისახავს სტუდენტებისთვის არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობას. "სამოქალაქო ქმედების სკოლა" იქნება კვალიფიციური დისკუსიის სივრცე, სადაც სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა საერთაშორისო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის საკითხებზე იმსჯელონ.

სრულად
მარათონი "Business Solution"

2018 წლის 12 იანვარს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში გაიმართა უპრეცედენტო პროექტის - მარათონ "Business Solution"-ის გამარჯვებულთა დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია. ღონისძიების ორგანიზატორი საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი იყო. პროექტის ფარგლებში სტუდენტებმა იმუშავეს რეალურ ბიზნეს ქეისებზე, განიხილეს კომპანიებში არსებული პრობლემები და მოძებნეს მათი გადაჭრის გზები.

სრულად
ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანმა საბაკალავრო პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო

2017 წლის 12 იანვარს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანმა საბაკალავრო პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო. საბჭოს გადაწყვეტილებით საბაუნის მომავალი წლიდან შესაძლებლობა აქვს მიიღოს როგორც ქართველი ასევე უცხელი სტუდენტები. 

სრულად
ჩვენი რექტორი რომში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე

საბაუნის რექტორმა, პროფ. ვაჟა ვარდიძემ მონაწილეობა მიიღო ნოტრ-დამის უნივერსიტეტის (აშშ) თეოლოგიის ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაში „ერთიანობა უდიდესია ვიდრე მისი ცალკეული ნაწილები - ქრისტიანთან ერთიანობა და ინტერრელიგიური დაპირისპირება დღეს“, რომელიც გაიმართა 2018 წლის 8-10 იანვარს ქალაქ რომში (იტალია).

სრულად

უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 24 ნოემბრის №103-17 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე:


1. თამთა მიქაბერიძე – არჩეულ იქნას ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის, პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

2. ირაკლი იმერლიშვილი – არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სისხლის სამალის მიმართულებით;

3. იური ტყეშელაშვილი – არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე სისხლის სამართლის მიმართულებით;

4. დავით პიტიურიშვილი – არჩეულ იქნას ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის, ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

5. მარიამ ხაჩიძე – არჩეულ იქნას ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის, ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;


6. გვანცა გვიჩია – არჩეულ იქნას ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის, ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

7. ტარიელ ლომია – არჩეულ იქნას ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის, ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;

8. ეკატერინე ქარდავა – არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის, ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;

9. ირაკლი კალანდაძე – არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის, ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე საჯარო სამართლის მიმართულებით;

 

ბრძანება № 4-18 აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

სრულად
 საბაუნიმ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს საბაუნის რექტორმა პროფესორმა ვაჟა ვარდიძემ და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ.

სრულად
შეხვედრა პროფესორ ავთანდილ დემეტრაშვილთა

2017 წლის 22 დეკემბერს საბაუნიში დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე: “საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმების ქრონიკა”.

სრულად
საუნივერსიტეტო პროექტების წერა

2017 წლის 21 დეკემბერს, საბაუნის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის ორგანიზებით საბაუნის სტუდენტებისთვის ჩატარდა ერთდღიანი ტრენინგი - საუნივერსიტეტო პროექტების წერა.

სრულად

რჩეული სიახლეები

ხუთშაბათი, 28 ნოემბერი 2019
ხუთშაბათი, 02 მაისი 2019
პარასკევი, 16 ნოემბერი 2018
პარასკევი, 12 იანვარი 2018
ხუთშაბათი, 21 დეკემბერი 2017