სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი წარჩინებულ სტუდენტებს სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის სტიპენდიას:

 

სულხან-საბას სტიპენდია
მიენიჭება უნივერსიტეტის რეიტინგული სიიდან საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სამ სტუდენტს. თითო ფაკულტეტიდან შეირჩევა თითო სტიპენდიანტი. (ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიზნესის ფაკულტეტი, სამართლის ფაკულტეტი)
სტიპენდიის ოდენობა: 150 ლარი


ბაზის ბანკის სტიპენდია
მიენიჭება რეიტინგულ სიაში მომდევნო 5 სტუდენტს
სტიპენდიის ოდენობა: 100 ლარი


რეიტინგული სტიპენდია
მიენიჭება რეიტინგულ სიაში მომდევნო 14 სტუდენტს
სტიპენდიის ოდენობა:

  •                       - 75 ლარი - რიგით პირველ 4 სტუდენტზე;
  •                       - 50 ლარი - შემდეგ 10 სტუდენტზე.


რეიტინგული სია დგინდება აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლების მიხედვით.

საკონკურსო ქულა გამოითვლება სემესტრის მანძილზე მიღებულ შეფასებათა საშუალო არითმეტიკული მაჩვენებლით (ჯამის საგნების რაოდენობაზე გაყოფით. მაგ: თუ სტუდენტს სასწავლო კურსის განმავლობაში მიღებული აქვს შემდეგი შეფასებები: 86, 90, 93, 72, 68, მაშინ მისი საშუალო არითმეტიკული იქნება (86+90+93+72+68):5=81.8).

  • - სტიპენდიის მისაღებად სავალდებულოა, რომ სტუდენტს სემესტრში გავლილი ჰქონდეს არანაკლებ 26 კრედიტის შესაბამისი სასწავლო კურსები;
  • - სტიპენდიანტ სტუდენტებს შორის თანაბარი ქულების არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება სპეციალობის ძირითად ან/და არჩევით საგნებს;
  • - სტიპენდია გაიცემა გასული სემესტრის შედეგების საფუძველზე მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
  • - სემესტრული სტიპენდიის ხანგრძლივობაა 5 თვე;
  • - სტუდენტმა რომელმაც ერთდროულად მოიპოვა რამდენიმე სტიპენდიის მიღების უფლება, მას შეუძლია აირჩიოს მათგან მხოლოდ ერთ-ერთი;
  • - იმისათვის, რომ სტუდენტმა მოიპოვოს სტიპენდია, აუცილებელი წინაპირობაა იყოს აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი.

 

იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს სტატუსი შეჩერებული აქვს აკადემიური შვებულების გამო, მასზე სტიპენდია გაიცემა აკადემიური შვებულებიდან გამოსვლის შემდეგ. ყველა სხვა შემთხვევაში სტუდენტი კარგავს აღნიშნული სტიპენდიის მიღების უფლებას.

სტიპენდიის გაცემა მოხდება „ბაზის ბანკის“ პლასტიკურ ბარათზე თანხის ჩარიცხვით.