სტუდენტური თვითმმართველობა

სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული სტუდენტთა წარმომადგენლობითი ორგანო, დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულებითა და მართვის ორგანოებით, რომელიც ახორციელებს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით უნივერსიტეტის დებულებით და თვითმმართველობის დებულებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს, როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ისე მის გარეთ.

სტუდენტური თვითმართველობა არის დამოუკიდებელი არასამთავრობო, არაპოლიტიკური საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, იგი არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს და მისი არსებობა მნიშვნელოვნად განპირობებს სტუდენტური ცხოვრების მრავალფეროვნებას.

თვითმმართველობის პრეზიდენტი: ანი ახობაძე

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართელობის დებულება

ელ.ფოსტა: tvitmmartveloba@sabauni.edu.ge