ირა აქუბარდია

განათლება:

1982 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნეობა.

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

ტრეინინგები:

14-16/07/2012 – USAID GEORGIA , Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP), სამართლებრივი ეთიკა;
28-29/04/2013 – USAID GEORGIA , Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP), სწავლების მეთოდოლოგია;
11-12/07/2011 – USAID GEORGIA , Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP), სწავლების მეთოდები – ამერიკული სამართალი;
14-17/04/2011 – American bar Association Rule of law Initiative, Teacher Training Course for Law Professors in Trial Advocacy - პროფესორ–მასწავლებელთათვის სასამართლო უნარ–ჩვევები (ტრენერთა სწავლების პროგრამა);
1-3/04/2011 – bar Association Rule of law Initiative, Trial advocacy Skills – პროფესორ–მასწავლებლებისათვის სასამართლო ადვოკატირების უნარ–ჩვევების განვითარება.

კონფერენციები:

თსუ, ქართულ–გერმანული საერთაშორისო კონფერენცია „ლიბერალიზაციის ტენდენციები ქართულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში“ 16-17/05/2013;
თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია „სისხლის სამართლის პოლიტიკა და მისი განვითარების ტენდენციები საქართველოში“ (მიძღვნილი იურიდიული ფაკულტეტის 90 წლის იუბილესადმი), 9-10/02/2012;
თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თანამედროვე სამართლებრივი მეთოდები, 21-22/12/2010;
საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია, 17/05/2010;
თსუ–ს და GFSIS–ის სამეცნიერო შემოქმედებითი კონფერენცია, 13/03/2009;
თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე ევროპულ სისხლის სამართალში საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) -ის მხარდაჭერით, 25/11/2009;
თსუ, თემატური სამეცნიერო კონფერენცია „სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპები“ – 15/06/2007, 17/06/2008.

გამოქვეყნებული ნაშრომები:

(არასრული ჩამონათვალი)

სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, სტუ, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“, მეორე გადამუშავებული გამოცემა, თბ. 2012 (თანავტორი);

სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, სტუ, გამომცემლობა „საუნჯე“, მეორე გადამუშავებული გამოცემა, თბ., 2013 (თანაავტორი);

სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი),ა ვტორთა ჯგუფი, სტუ, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 2012 (თანაავტორი);

სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, სტუ , გამომცემლოვა ტექნიკური უნივერიტეტი, თბ., 2012 (თანაავტორი);

დაცვის ხელოვნება, გამომცემლობა მერიდიანი, თბ., 2011;

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ვერდიქტი, მართლმსაჯულება და კანონი, N2, 2011;

დაცვის უფლების ეფექტურობა წინასწარ გამოძიებაში, სამეცნიერო შრომების კრებული „გულანი“, 2009;

სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ, „პროფესია–ადვოკატი“, N2, 2008;

დამცველის პოზიცია საქმეზე და კოლიზიის პრობლემები, „მართლმსაჯულება და კანონი“. N2, 2008

სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), ავტ. კოლ. რედ.რ გოგშელიძე, მეორე გამოცემა, თბ., 2009 (თანაავტორი).

უცხო ენები:

რუსული, გერმანული