სამართალი

 აკადემიური საფეხური: ბაკალავრიატი

 • სპეციალობა: სამართალი
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სამართლის ბაკალავრი
 • კოდი ცნობარში: 0880102
  სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული
  წლიური გადასახადი: 2200 ლარი
  პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები: არანაკლებ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი/ატესტატი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი, ერთიანი ეროვნული გამოცდები
  მისაღები კონტიგენტი: 250

პროგრამის მიზანი და უპირატესობები

სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შესძინოს:

 • - ფართო თეორიული ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების,  სამართლის პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, ფილოსოფიური, ისტორიული და ეკონომიკური ასპექტების, აგრეთვე ეროვნული და უცხოური სამეცნიერო აზრისა და კანონმდებლობის შესახებ;
 • - სიღრმისეული ცოდნა და სპეციალური მომზადება საჯარო, კერძო და/ან სისხლის სამართლის დარგებში.

პროგრამა  სტუდენტს გამოუმუშავებს სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების, სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, მსჯელობა-დასაბუთებისა და ამოცანების გადაწყვეტისთვის აუცილებელ უნარებს.

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ, იმუშავონ ნებისმიერ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი წინაპირობები.

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს:

 • - საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებში
 • - სასამართლო ორგანოებში
 • - სამართალდამცავ და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებში
 • - საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში ან სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) ორგანიზაციებში.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა.
სამართლის ფაკულტეტის პროფესორები.