ბიბლიოთეკა


ბიბლიოთეკა
არის უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეული, რომლის მიზნებია:

ა) უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალის საინფორმაციო მოთხოვნების შესწავლა-ანალიზი, ამ მოთხოვნილებების უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი მოქმედებების დაგეგმვა და განხორციელება;
ბ) უნივერსიტეტის ზოგადი და სპეციალიზირებული საინფორმაციო რესურსებისა და მომსახურების განვითარება-განახლების პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
გ) უნივერსიტეტში საინფორმაციო წიგნიერების განვითარება - ამ მიზნით სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და მათი განხორციელება.

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ფუნქციებია:

ა) უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა სასწავლო მასალით (წიგნები, ჟურნალები,გაზეთები და სხვ.);
ბ) საბიბლიოთეკო ფონდების ფორმირება და ორგანიზება, დაცვა, აღრიცხვა დამუშავება მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად;
დ) ფონდის პერიოდული შესწავლა, შემოწმება და გაწმენდა;
ე) გაცვლითი ფონდის შექმნა.

ბიბლიოთეკაში ქცევის წესები განისაზღვრება რექტორის მიერ გამოცემული აქტით.

ბიბლიოთეკა სამუშაო გრაფიკი:
ორშაბათი - პარასკევი 9.00 - 20.00სთ,
შაბათი: 9.00 - 18.00სთ.

ბიბლიოთეკის თანამშრომლები:

ციური თენეიშვილი
თეა სიხუაშვილი

ტელ: (+995 32) 2 42 22 42/103
ელ.ფოსტა:
library@sabauni.edu.ge