მაია ივანიძე

განათლება:

1999- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის დოქტორი. სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე: "რელიგიური დანაშაული";
1993-1999 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტურა, სისხლის სამართლის სპეციალობა;
1987-1992 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

1990-დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი;
2011- დღემდე - თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი;
2009-2011 - საქართველოს დავით აღმაშენებლი სახელობის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სისხლის სამართლის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
2008 - კავკასიის სამართლის სკოლა, იურიდიული ფაკულტეტი, სისხლის სამართლის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
2005-დღემდე - თბილისის სააპელაციო სასამართლო, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე;
2003 - თბილისის საოლქო სასამართლო, სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე.

პუბლიკაციები:

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში (ავტორთა ჯგუფი), ნაფიც მსაჯულთა დანერგვის, შესწავლისა და ანალიზისათვის" - პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის მოკლე ანალიზი (მაია ივანიძე), გამომც.: "ივერიონი" თბ. 2013წ.;

არასრულწლოვანთა სასჯელისა და აღმზრდელობითი ხასიათის იძულებითი ღონისძიების შეფარდების პრობლემები (სტატიათა კრებული), თანავტორი. გამომც.: "მერიდიანი", თბ., 2011წ;

რელიგიური დანაშაული ძველი სამართლის ძეგლების მიხედვით, გამომც. ქრისტიანობის კვლევები V, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის ქრისტიანობის კვლევების სამეცნიერო ცენტრი, გამომცემლობა "უნივერსალი" თბ., 2010წ;

სისხლის სამარტლის პოლიტიკის არსი, გამომც. ჟურნალი "მართლმსაჯულება: N2, თბ. 2008წ;

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი (სახემძღვანელო), თანაავტორი. გამომცემელი: ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ. 2007წ.

უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური