მამია ჩიხრაძე

განათლება:

1991-1994 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეთნოლოგიის კათედრის ასპირანტი;
1984 -1991 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ისტორიის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2010- დღემდე – საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
2009 - დღემდე – თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი;
2006 – 2009 - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
2005 – 2006 –თსუ, მესხეთის ფილიალი, სამეცნიერო სამსახურის უფროსი;
1999-2005 – თსუ ახალციხის (მესხეთის) ფილიალი, დოცენტი;
1993-1998 - თსუ ახალციხის ფილიალი, მასწავლებელი;
1991-1992 თბილისის 119–ე საშუალო სკოლა; პედაგოგი

გამოქვეყნებული ნაშრომები:

(არასრული ჩამონათვალი)

დისერტაცია –სოციალური მსოფლმხედველობის ასახვა ხალხურ თქმულება–გადმოცემებში;
ტყვოს სტატუსი ძველ საზოგადოებებში, კრებულში სამართალი და ეკონომიკა, N1, თბ., 2009;
სოციალური და კოსმოლოგიური სიმბოლიკის კორელაცია ზღაპარში, კრებულში „მესხეთი X“ თსუ, თბ., 2008
ერთი ძველი უცნაური ადათის შესახებ, კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორიო კონგრესის მასალები, თბ., 2007;
ტოლერანტობის საკითხისათვის საქართველოში (პრობლემბის პრეისტორია), კრებულში „მესხეთი VIII–IX“ თსუ, თბ., 2007;
მიწის მითოსური გააზრების გადმომცემები მოვლენები ხალხურ რელიგიაში, კრებული „მესხეთი VIII–IX“, თსუ თბ., 2007;
ქრისტიანობა და ფოლკლორი, თსუ მესხეთის ფილიალის შრომები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია I, ახალციხე–თბილისი, 2006;
მითისა და ისტორიული რეალობის ურთიერთმიმართების საკითხი კრებულში მესხეთი VI–VII“ თსუ, თბ., 2005.

უცხო ენები:

რუსული, გერმანული