აკადემიური საფეხური: მაგისტრატურა

 • სპეციალობა: სამართალი
 • მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სამართლის მაგისტრი 
 • სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი (120 კრედიტი)
 • სწავლების ენა: ქართული 
 • წლიური გადასახადი: 2200 ლარი 
 • ფაკულტეტის დეკანი: მარიო შიუტცე

პროგრამის მიზანი და უპირატესობები

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა:

 • • კერძო, საჯარო ან სისხლის სამართლისა და შედარებითი სამართალმცოდნეობის სფეროში;
  • ეროვნული და უცხოური სამართლის სისტემების ძირითადი თავისებურებების, სამართლის თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების შესახებ.

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:

 • • საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეეებისადმი ყურადღების მიდევნების, აგრეთვე ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი;
  • სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;
  • სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარები;
  • სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის უნარი;
  • დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევის უნარი;
  • სამართლებრივ-ეთიკური ღირებულებების კონტექსტუალური ანალიზის უნარი;
  • თანამედროვე სამართლებრივი აზროვნების უნარი.
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.
სამართლის ფაკულტეტის პროფესორები.