აკადემიური საფეხური: მაგისტრატურა

  • სპეციალობა: თეოლოგია
    მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი თეოლოგიაში
    სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი (120 კრედიტი)
    სწავლების ენა: ქართული 
    წლიური გადასახადი: 1700 ლარი
  • ფაკულტეტის დეკანი: გოჩა ბარნოვი 

პროგრამის მიზანი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრის თეოლოგიაში აკადემიური ხარისხის მქონე, საქართველოს და საერთაშორისო საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე არსბული მოთხოვნე- ბის შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვილი კონკურენტუნარიანი კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება,

თეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა

ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები.