ახალი წიგნები

 1. ლეკაშვილი, ეკა - რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია - მცირე ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციის სრულყოფის მიმართულება. სამეცნ. რედ.: რევაზ გველესიანი. - თბ., „უნივერსალი“, 2018
 2. გაჩეჩილაძე, რევაზ - გაერთიანებული სამეფო. სივრცე. საზოგადეობა. პოლიტიკა. რედ.: დონალდ რეიფილდი. - თბ., თბილ. უნ-ტის გამომცემლობა, 2016
 3. Vince, Michael – Language Practice: Elementary. English Grammar and Vocabulary with key. 2011
 4. Vince, Michael – Language Practice: Intermediate. English Grammar and vocabulary with key. 2011
 5. Vince, Michale - Language Practice: First Certificate. English Grammar and Vocabulary with key.2010
 6. Mccarthy, Michael, O'dell, Felicity - English Vocabulary in Use : Elementary. Third (3) edition.UnitedKingdom. Cambridge University Press, 2017
 7. Redman, Stuart - English Vocabulary in Use : Pre-Intermediate and Intermediate. Fourth(4)Edition. United Kingdom. 2017
 8. Mccarthy, Michael, O'dell, Felicity - English Vocabulary in Use : Upper-Intermediate. Third (3) edition. Cambridge University Press, 2012
 9. Mccarthy, Michael, O'dell, Felicity- English Vocabulary in Use : Advanced. Third (3) edition. United Kingdom. Cambridge University Press, 2017
 10. კუპრაშვილი, ჰენრი - ევროპის პოლიტიკური მმართველობის სისტემა. ლექციების კურსი. რედ.: მ. პაპაშვილი. - თბ., ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017
 11. ჯაბა თებიძე - ევროპული კავშირის ინსტიტუციური სამართალი. -თბ., იურისტების სამყარო, 2018
 12. ყანდაშვილი, ირაკლი - საქართველოში მედიაციის მაგალითზე დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის სასამართლო და არასასამართლო ფორმები. სადისერტაციო მონოგრაფიული კვლევა, შედარებითი ანალიზი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; რედ.:ზურაბ ძლიერიშვილი. -თბ., იურისტების სამყარო, 2019
 13. კუბლაშვილი, კონსტანტინე - ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები.იურიდიული სახელმძღვანელო : საქართველოს კონსტირუციის ახალი რედაქციის გათვალისწინებით. რედ.: თამარ ბერიძე. მეხუთე გამოცემა. -თბ., იურისტების სამყარო, 2019
 14. ბერიძე, თ., სიხარულიძე, დ., კიკუტაძე, ვ., ლონჟანიძე, ნ., ბურდული, ი., მახარობლიშვილი, გ., ხარაიშვილი, ა. - რბილი სამართლის გავლენა კორპორაციული მართვის ეფექტიანობაზე. ინტერდისციპლინური კვლევა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. - თბ., იურისტების სამყარო, 2018
 15. გიმზერ, ალანია  -   ბიზნესის სფეროში ჩადენილი თაღლითობის გამოძიების მეთოდიკა. რედ.: შოთა ფაფიაშვილი. -თბ., იურისტების სამყარო, 2018
 16. ჯემალ გახოკიძე, ირაკლი გაბისონია, მიხეილ მამნიაშვილი, პოლიკარპე (თემურ) მონიავა - საგამოძიებო სამართალი". რედ.: ჯ. გაბელია. წიგნი მეორე. -თბ., იურისტების სამყარო, 2018
 17. სოლომნიშვილი, დავით -    ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი". სახელმძღვანელო სამართლის ფაკ-ტის სტულენტებისათვის. რედ.: ი. გაბისონია, ჯ. გაბელია. -თბ., იურისტების სამყარო, 2018
 18. ეგუტიძე, მამუკა - სამხედრო დანაშაული.  - თბ., იურისტების სამყარო, 2018
 19. ეგუტიძე, მამუკა - სამედიცინო სფეროში ჩადენილ ( ცალკეულ) დანაშაულთა ზოგადი დახასიათება. -თბ., იურისტების სამყარო, 2018
 20. ეგუტიძე, მამუკა - ადევნება. -თბ., იურისტების სამყარო, 2018
 21. ეგუტიძე, მამუკა - თაღლითობის და გამოძალვის გზით სხვისი ნივთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება. -თბ., იურსიტების სამყარო, 2018
 22. გეფერიძე, დავით., ხაზალია, ავთანდილ - საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი და ტრანსნაციონალური კორპორაციები. სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის. მეორე გადამუშავებული გამოცემა. -თბ., ბონა კაუზა, 2014