ახალი წიგნები

 1. მინაშვილი, ი. - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის კომენტარი
  /რედ.: ი. გაბისონია, ჯ. გახოკიძე, ჯ. გაბელია .- თბ: იურისტის სამყარო, 2017
 2. წულაძე, ალ. - ქართული სასამართლო მედიაციის შედარებითი ანალიზი .- თბ:
  იურისტის სამყარო, 2017
 3. საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი : კერძო ნაწილი /რედ.: ლ.
  ფაფიაშვილი .- თბ.: მერიდიანი, 2017
 4. მელქაძე, ზ. - კორუფციულ სამოხელეო დანაშაულზე გამოძიებისა და
  ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების ჩატარების თავისებურებები /რედ.: ჯ.
  გახოკიძე, ი. გაბისონია .- თბ: იურისტის სამყარო, 2017
 5. გაბისონია, ზ. - საბანკო სამართალი /რედ.: ლ. ჭანტურია .- მე-2 გადამუშავებული
  და განვრცობილი გამოცემა .- თბ: იურისტის სამყარო, 2017
 6. შოთაძე, თ. - სანივთო (ქონებრივი) სამართალი : თეორია, პრაქტიკა, შედარებითი
  კვლევა : საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო .- თბ.: ბონა კაუზა, 2017
 7. ხარაზი, ი. - საგადასახადო სამართალი : (საერთო-სახელმწიფოებრივი და
  ადგილობრივი გადასახადები) : დამხმარე სახელმძღვანელო : პირველი ნაწილი
  /საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. რედ.: ვ.
  გვარამია .- თბ.: გეორგიკა, 2017
 8. იურისტი - Lawyer : #3 /მთ. რედ.: შ. ფაფიაშვილი .- თბ: იურისტის სამყარო, 2017
 9. ინდოეთისა და შორეული აღმოსავლეთის კულტურა : სალექციო კურსის მასალა
  /შემდგ.: სალომე ცისკარიშვილი .- თბ., 2000
 10. შათირიშვილი, ჯ.; კაკაშვილი, ნ. - სადაზღვევო საქმე : სახელმძღვანელო /ივ.
  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რედ.: გ.
  გამსახურდიზ .- თბ.: ინოვაცია, 2008
 11. ბერიშვილი, ტაიულ - ძველი ქართული კერძები /ელკანა .- თბ., 2009
 12. სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად /საქართველოს
  ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
  განვითარების სამინისტრო .- მეორე გამოცემა .- თბ., 2017
 13. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა -2016 /საქართველოს
  ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
  განვითარების სამინისტრო .- თბ., 2017 .- [ანგარიში მომზადდა საქართველოს
  ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის
  სამმართველოს მიერ]
 14. Georgian Tourism In Figures : Structure & Industry Data – 2016 /Ministry of Economy
  and Sustainable Development of Georgia. Georgian National Tourism Administration .-
  Tb., 2017