ახალი წიგნები

 • ახალი წიგნები:
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • ქმედუნარიანობა - საკანონმდებლო რეფორმა იმპლემენტაციის გარეშე : კვლევის ანგარიში /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • ქალთა უფლებრივი მდგოამრეობა და გენდერული თანასწორობა /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა დახურულ დაწესებულებებში : პრევენციის ეროვნული მექანიზმი /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებრივი მდგოამრეობა /საქართველოს სახალსო დამცველი .- თბ., 2016
  • HUMAN RIGHTS SITUATION IN CLOSED INSTITUTION : NATIONAL PREVENTIVE MECHANISM /PIBLIC DEFENDER OF GEORGIA .- TB., 2016
  • სპეციალური ანგარიში რეინტეგრაციის სახელმწიფო ქვეპროგრამის მონიტორინგის შესახებ /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • სპეციალური ანგარიში მინდობით აღზრდის სახელმწიფო ქვეპროგრამის მონიტორინგის შესახებ /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თვიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • სპეციალური ანგარიში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2017
  • სპეციალური ანგარიში თამბაქოს კონტროლის სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2017
  • საქართველსო სახალხო დამცველი : 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2017
  • Public Defender of Georgia : 2016 Activity Report /PIBLIC DEFENDER OF GEORGIA .- TB., 2017
  • საქართველოს სახალხო დამცველი : 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ /საქართველოს სახალხო დამცველი .- თბ., 2016
  • THE PUBLIC DEFENDER OF GEORGIA : 10 DECEMBER REPORT ON THE SIYUATION OF THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN GEORGIA /PIBLIC DEFENDER OF GEORGIA .- TB., 2016
  • გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული : №7 .- თბ.: უნივერსალი, 2017