ახალი წიგნები

  1. ცხადაძე, ქეთევან - წარმომადგენლობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციულ სამართალში. თბ.:იურისტების სამყარო,2018
  2. ჯიშკარიანი, ბაჩანა - ევროპული სისხლის სამართალი. ევროკავშირის ფარგლებში. თბ.:იურისტების სამყარო,2018
  3. გოგოლაძე, მარიკა; მარიამიძე, გიორგი - სანოტარო სამართალი II წიგნი I გამოცემა. თბ.:იურისტების სამყარო, 2018
  4. ჯაფარიძე, ქეთევან - მშობლებისა და შვილების პირადი და ქონებრივი ურთიერთობები. თბ.: იურისტების სამყარო, 2018
  5. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი, სამოქალაქო საქმეებზე. მემკვიდრეობითი სამართალი №1, 2018
  6. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი, ადმინისტრაციულ საქმეებზე. უძრავი ქონება №1, 2018
  7. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი, ადმინისტრაციულ საქმეებზე. სამშენებლო დავები №2, 2018
  8. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი, სისხლის სამართლის საქმეებზე. სისხლის სამართალი ზოგადი და კერძო ნაწილები №1-3, 2018
  9. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა სამშენებლო ურთიერთობიდან წარმოშობილ დავებზე (2012-2017 წლები). თბ.:საქართველოს უზენაესი სასამართლო,2018