ახალი წიგნები

1. მინაშვილი, ი. - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის კომენტარი
/რედ.: ი. გაბისონია, ჯ. გახოკიძე, ჯ. გაბელია .- თბ: იურისტის სამყარო, 2017
2. წულაძე, ალ. - ქართული სასამართლო მედიაციის შედარებითი ანალიზი .- თბ:
იურისტის სამყარო, 2017
3. საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი : კერძო ნაწილი /რედ.: ლ.
ფაფიაშვილი .- თბ.: მერიდიანი, 2017
4. მელქაძე, ზ. - კორუფციულ სამოხელეო დანაშაულზე გამოძიებისა და
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების ჩატარების თავისებურებები /რედ.: ჯ.
გახოკიძე, ი. გაბისონია .- თბ: იურისტის სამყარო, 2017
5. გაბისონია, ზ. - საბანკო სამართალი /რედ.: ლ. ჭანტურია .- მე-2 გადამუშავებული
და განვრცობილი გამოცემა .- თბ: იურისტის სამყარო, 2017
6. შოთაძე, თ. - სანივთო (ქონებრივი) სამართალი : თეორია, პრაქტიკა, შედარებითი
კვლევა : საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო .- თბ.: ბონა კაუზა, 2017
7. ხარაზი, ი. - საგადასახადო სამართალი : (საერთო-სახელმწიფოებრივი და
ადგილობრივი გადასახადები) : დამხმარე სახელმძღვანელო : პირველი ნაწილი
/საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. რედ.: ვ.
გვარამია .- თბ.: გეორგიკა, 2017
8. იურისტი - Lawyer : #3 /მთ. რედ.: შ. ფაფიაშვილი .- თბ: იურისტის სამყარო, 2017
9. ინდოეთისა და შორეული აღმოსავლეთის კულტურა : სალექციო კურსის მასალა
/შემდგ.: სალომე ცისკარიშვილი .- თბ., 2000
10. შათირიშვილი, ჯ.; კაკაშვილი, ნ. - სადაზღვევო საქმე : სახელმძღვანელო /ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რედ.: გ.
გამსახურდიზ .- თბ.: ინოვაცია, 2008
11. ბერიშვილი, ტაიულ - ძველი ქართული კერძები /ელკანა .- თბ., 2009
12. სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად /საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო .- მეორე გამოცემა .- თბ., 2017
13. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა -2016 /საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო .- თბ., 2017 .- [ანგარიში მომზადდა საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის
სამმართველოს მიერ]
14. Georgian Tourism In Figures : Structure & Industry Data – 2016 /Ministry of Economy
and Sustainable Development of Georgia. Georgian National Tourism Administration .-
Tb., 2017