ახალი წიგნები

1. შალიკაშვილი, მორის - კრიმინოლოგია ( სახელმძღვანელო). მესამე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. -თბ., „მერიდიანი“, 2017წ.
2. მელქაძე, ოთარ - საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი. რედ.:ზ. ჯინჯოლავა. -თბ.,2009
3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი- სამოქალაქო საქმეებზე. №2 -შრომითი დავები. -თბ.,2018წ.
4. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი- სამოქალაქო საქმეებზე. № 3 - სახელშეკრულებო სამართალი. -თბ.,2018წ.
5. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი - ადმინისტრაციულ საქმეებზე №3. - ადმინისტრაციული პროცესი. -თბ.,2018წ.
6. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი - ადმინისტრაციულ საქმეებზე №4 - განსჯადობა. -თბ.,2018წ.
7. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულ დავებზე ( 2007-2017 წლები). რედ.: სანდრო ჯორბენაძე. -თბ.,2018წ.
8. საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი. კრებული I. რედ.:ოთარ მელქაძე. -თბ.,“ უნივერსალი“, 2013წ.
9. კვატაშიძე, ნ., ხორავა, ა., გოგრიჭიანი, ზ.- სავარჯიშოების კრებული ფინანსურ აღრიცხვაში. მეოთხე შესწორებული გამოცემა. -თბ., „მერიდიანი“, 2017წ.
10. ხორავა, ა., კვატაშიძე, ნ., სრესელი, ნ., გოგრიჭიანი, ზ.- ბუღალტრული აღრიცხვა. მეშვიდე შესწორებული გამოცემა. -თბ., „მერიდიანი“, 2017წ.
11. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები. რედ.:ელენე ხარაბაძე. -თბ.,“მერიდიანი“, 2018წ.
12. ხარაბაძე, ელენე - ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები. რედ.: ნადეჟდა კვატაშიძე. -თბ., „მერიდიანი“, 2015წ.
13. წულაია, დავით - ქართულ ინგლისური იურიდიული ლექსიკონი. რედ.: ლადო ჭანტურია, მერაბ ტურავა. -თბ., „საქართველოს მაცნე“, 2009წ.
14. საქართველოს კანონი. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ( 9 მაისის მდგომარეობით). -თბ.,2018 წ.
15. საქართველოს კანონი. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (15 მაისის მდგომარეობით). -თბ.,2018წ.
16. საქართველოს კანონი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი. (28 მაისის მდგომარეობით).- თბ.,2018წ.
17. საქართველოს კანონი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ( 1 ივნისის მდგომარეობით). -თბ.,2018 წ.
18. საჯარო სამსახურის შესახებ ნორმატიული აქტების კრებული. ( 12 ივნისის მდგომარეობით). -თბ.,2018წ.
19. საქართველოს ორგანული კანონი. საქართველოს საარჩევნო კოდექსი. (20 აგვისტოს მდგომარეობით). -თბ.,2018წ.
20. საქართველოს კონსტიტუცია ( 23 მაისის მდგომარეობით). 2018წ.
21. საქართველოს კანონი. მეწარმეთა შესახებ. ( 1 მაისის მდგომარეობით). -თბ.,2018წ.
22. საქართველოს კონსტიტუცია ( 2 მაისის მდგომარეობით). -თბ.,2018წ.
23. საქართველოს კანონი. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი. ( 1 ივნისის მდგომარეობით). -თბ.,2018წ.
24. საქართველოს ორგანული კანონი. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ( 25 ივნისის მდგომარეობით). -თბ.,2018წ.
25. საქართველოს კანონი. პატიმრობის კოდექსი ( 27 ივლისის მდგომარეობით). -თბ.,2018წ.
26. საქართველოს კანონი. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. ( 15 ივნისის მდგომარეობით). 2018წ.