აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

აპრილი 24, 2017

უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 15 მარტის №34-17 ბრძანებით აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით შექმნილი დროებითი საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე:

  • თეიმურაზ ბუაძე – არჩეულ იქნა ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ფილოსოფიის, ფილოსოფიის ისტორიის მიმართულებით;
  • დარეჯან რაზმაძე – არჩეულ იქნა ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ინგლისური ენის მიმართულებით;
  • დავით ძამუკაშვილი – არჩეულ იქნას სამართლის ფაკულტეტის, ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით;