კანცლერი

კანცლერი რექტორის მოადგილეა უნივერსიტეტის მატერიალური და ადამიანური რესურსების მართვის, უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სფეროში.

კანცლერი რექტორის მიერ დამტკიცებული სტრუქტურის შესაბამისად ხელმძღვანელობს უნივერსიტეტის შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებს:
- კანცელარია
- იურიდიული განყოფილება
- ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
- ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება
- მატერიალური რესურსების მართვის განყოფილება
- დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილება
- საფინანსო განყოფილება

უნივერსიტეტის კანცლერი ვლადიმერ სახელაშვილი
ტელ.: (+995 32) 2422242/107
ელ. ფოსტა: v.sakhelashvili@sabauni.edu.ge