საბაუნის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აერთიანებს თეოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამებს. ჩვენი პროგრამები ლიბერალური განათლების პრინციპებს ეფუძნება და სრულად პასუხობს საყოველთაოდ მიღებულ და დამკვიდრებულ მაღალ სტანდარტებს. აღნიშნული სასწავლო პროგრამების გავლის შემდეგ სტუდენტს ექნება ფართო განათლება, რაც მას დაეხმარება საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენების ანალიტიკური განსჯის, შეფასებისა და ასევე ცოდნის სწრაფად განახლების უნარების ჩამოყალიბებაში.  სტუდენტს ასევე ექნება იმ კონკრეტული სფეროს სიღრმისეული ცოდნა, რომელსაც თავად აირჩევს. 

ფაკულკტეტზე შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, სტუდენტზე ორიენტირებული კომფორტული გარემო, უნივერსიტეტს აქვს მდიდარი რესურსის მქონე ბიბლიოთეკა, რაც სტუდენტებს მაქსიმალურად  ეხმარება  საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებაში. 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასწავლიან მაღალკვალიფიციური, ფართო გამოცდილების მქონე სპეციალისტები, მკვლევრები და პროფესორები, რომელთა უმრავლესობას განათლება დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში აქვს მიღებული. 

უნივერსიტეტის და ასევე ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს ევროპის პარტნიორ უნივერსიტეტებთან თნამშრომლობა წარმოადგენს. ეს კი სტუდენტს საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების ფართო არჩევანს სთავაზობს.

გისურვებთ წარმატებებს!

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ირაკლი ცხადაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+995 32) 2 42 22 42 (117)

მობ: (+995 597) 767449

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 ოთახი: 302 

აკადემიური საფეხური: ბაკალავრიატი

 • სპეციალობა: თეოლოგია
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი თეოლოგიაში
  სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული 
  წლიური გადასახადი: 1900 ლარი
  ცნობარში მინიჭებული კოდი: 0880101
  კონტინგენტი: 20

აკადემიური საფეხური: მაგისტრატურა

 • სპეციალობა: თეოლოგია
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი თეოლოგიაში
  სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი (120 კრედიტი)
  სწავლების ენა: ქართული 
  წლიური გადასახადი: 1700 ლარი

 
პროგრამის მიზანი და უპირატესობები

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს პროფესიონალი, რომელსაც ექნება თეოლოგიის სფეროს, ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიის, მისი ინსტიტუციონალური და დოგმატურ-საღვთისმეტყველო განვითარების, ფილოსოფიურ-შემეცნებითი სისტემების, ქრისტიანული კულტურისა და ხელოვნების კომპლექსური საკითხების ღრმა ცოდნა. ექნება გააზრებული სხვადასხვა რელიგიური სისტემების თავისებურებები და შეეძლება მსოფლიოში მიმდინარე ცვლილებების ადეკვატური აღქმა, ასევე სფეროს თეორიულ-პრაქტიკული ასპექტების სათანადო გამოყენებით ინფორმაციის ანალიზისა და შეფასების უნარი.

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს:

 • - საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

 • - საჯარო დაწესებულებებში

 • - არასამთავრობო და კერძო სექტორის ორგანიზაციებში

 • - მედია ორგანიზაციებში

 • - შესაბამისი პროფილის მქონე სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში.

თეოლოგიიის საბაკალავრო პროგრამა
თეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა
ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორები.