სერგი ჯორბენაძე

განათლება:

10.2011- დან ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა
2009- 2010 -ბრემენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის მასტერი, Deutsches Recht fr Auslnder, კვალიფიკაცია Master, LL.M. ბრემენი, გერმანია
2008- 2011 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა, კვალიფიკაცია სამართალმცოდნეობის მაგისტრი
2004-2008 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი. კვალიფიკაცია სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება:

2013 დან - ა(ა)იპ დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი; კერძო სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი
2013 წლის 11 მარტიდან - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი
13.04.2012 - 20.08.2013 - შპს "მეცხრე არხი" , იურიდიული სამსახურის უფროსი
2011-დან- ა(ა)იპ სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი განვითარების ასოციაცია, დირექტორი; დამფუძნებელი; ასოციაციის წარმომადგენელი მესამე პირებთან ურთიერთობაში.
17.04.2011 - 12.04.2012 - ა(ა)იპ _ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, პროექტ – „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის“ კოორდინატორი
17.01.2011 - 17.04.2011 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ _ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროგრამული განვითარების სამსახურის სპეციალისტი

პრაქტიკული გამოცდილება:

09.2005 - 12.2008 - ტრენინგი სკოლაში, ტრენერი (ABA/CEELI) ამერიკის იურისტთა ასოციაციის სახელით
12.2008 - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), ტრენინგი თბილისის მე-6 საჯარო სკოლაში, ტრენერი
10.2005 - 06.2006 - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), სამართლისმცოდნეობის კურსი შემდეგ საგნებში: საკონსტიტუციო სამართალი, სამართლის ისტორია, სამართლის ფილოსოფია, სამართელბრივი სახელმწიფო დასამართლებრივი საზოგადოება, სასამართლო დებატები
16.02.2009 – 16.08.2009 - ოფიციალური სასამართლო პრაქტიკა, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, სამოქალაქო სამართლის პალატაში.
01.03.2010 – 15. 04. 2010 - ოფიციალური სასამართლო პრაქტიკა, ბრემენის სასამართლოში, სამოქალაქო სამართლის პალატაში. ბრემენი. გერმანია
30.11.2007 – 10.03.2008 - პრაქტიკა საქართველოს ანტიკორუფციულ ცენტრში.

პუბლიკაციები: (არასრული ჩამონათვალი)

"რეკლამის განთავსება ტელემაუწყებელზე", თბილისი 2013, (240 გვ)
სამოქალაქო კოდექსის ცალკეული სამართლებრივი ინსტიტუტების მოქმედება შრომის კოდექსთან მიმართებაში, სამართლის ჟურნალი "სარჩევი" №1-2(3-4), 2012, გვ. 5-25
"საჯარო ინფორმაციის გაცემა საქართველოში", სამართლის ჟურნალი #1, 2012 _ გვ. 184-195
ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში, სამართლის ელექტრონული ჟურნალი 06.10.2012 http://elawjournal.wordpress.com/
შეცდომა გარიგებაში, პარალელი სხვა სამართლებრივ ინსტიტუტებთან, ,,სამართლის ჟურნალი” #2 2011, 2011, გვ. 189-223

კონფერენციები:

30.08.2013 - ევროპის იურისტ სტუდენტთა მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე – მედია სამართლის კონსტიტუციური საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
05.2005 - ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კონფერენცია. სასჯელის სახეები ძველ ქართულ და რომის სამართალში.

უცხო ენები:

გერმანული, რუსული