ტატიანა ჭეიშვილი

განათლება:

1983–1985 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტურა (ფილოლოგია)
1978–1983 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია რუსული ენა და ლიტერატურა

აკადემიური ხარისხი

2004 – დოცენტი, სლავური ენების სპეციალობით
1995 – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2009–დღემდე – საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, ენების შესწავლის ცენტრი
1985–დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შრომები:

  1. ქართულ–რუსული ლექსიკონის შედგენის პრინციპები, ბათუმი, 2012
  2. Особенности нарратива фольклорных текстов. Тбилиси, 2012
  3. Литературный нарратив как стратегия текстообразующего освоения мира. Ереван, 2011
  4. Лексическая коннотация как часть системного значения знака, 2011
  5. Диалогическое пронстранство как текстообразующая стратегия литературного нарратива. 2010

მონაწილეობდა საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში. გაიარა ტრენინგები.

უცხო ენა:

რუსული, ფრანგული, ინგლისური