თეა შაყულაშვილი

განათლება:

1993-1997 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი;

1985-1993 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი;

პროფესიული გამოცდილება:

2009 –დღემდე – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი;

2009 -დღემდე – თბილისი ღია უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის დირექტორი;

2008 -დღემდე – ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტი, ასისტენტ–პროფესორი;

1998-2005 – ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სისხლის სამართლისა და კრიმინალისტიკის კათედრის ლაბორანტი;

2005 -2008– ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სისხლის სამართლის პროცესის მიმართულების ასისტენტ–პროფესორი;

2001-2002 – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს უსაფრთხოების დეპარტამენტის ოპერატიულ–სამძებრო სამმართველო;

2000-2001 – საქართველოს პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტი;

1998-2000– ქ. თბილისის შსმს კადრების და პ/შ მუშაობის სამმართველოს პირადი შემადგებლობის ინსპექცია.

ტრეინინგები:

2006 -კონდრატ ადენაუერის ფონდი – ბაკურიანი (სისხლის სამართლის შეჯიბრობითობისა და საჯაროობის პრინციპი);

25-27/03/2011 – ამერიკის იურისტთა ასოციაცი –ტრენინგი სასამართლო უნარ–ჩვევებში;

01-03/04/2011 – აყმერიკის იურისტთა ასოციაცია – ტრეინინგი სასამართლო უნარ–ჩვევებში.

გამოქვეყნებები რეფერირებად ჟურნალებში:

პირადი ცხოვრების ხელშეუხელბლობის უფლების არსი და მნიშვნელობა, ჟურნალი სამართალი, 2011 N12;

სამედიცინო საიდუმლო სისხლის სამართლის პროცესში, ჟურნალი „სამართალი“, 2003, N6;

სატელეფონო საუბრების მოსმენისა და ჩაწერის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი 2004, N2;

აღსარების საიდუმლოს დაცვის პრობლემები სისხლის სამართის პროცესში, ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, 2006, N3;

მოწმის იმუნიტეტის პრობლემები სისხლის სამართლის პროცესში, სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის შექმნის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, თბ. 2012;

საქართველოს მოქალაქეთა პირადი ცხოვრება გლობალურ ელექტრონულ სივცრეში, ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ 2013, N1;

ბინის (სხვა მფლობელობის), პირადი დოკუმენტების ხელშეუხებლობის შეზღუდვა სისხლის სამართლის პროცესში, ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ 2013, N1.

კონფერენციები:

სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის შექმნის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: თემა „მოწმის იმუნიტეტის პრობლემები სისხლის სამართლის პროცესში“ (თბ. 2012);

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ნარკოტიკების ლეგალიზაცია–გამოსავალი თუ ჩიხი“ თემა: „სამედიცინო საიდუმლო და მისი დაცვის მნიშვნელობა ნარკომანიის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის პროცესში“.

უცხო ენები:

რუსული