ზოია ხასია

განათლება:

1990 - 1996 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გათანაბრებული მაგისტრის ხარისხთან, სპეციალობა - სამართალმცოდნე

სამსახურებრივი გამოცდილება:

2013 - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი, დირექტორი
2012 -2013 - სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი, თავმჯდომარე
2006 -2012 - საერთაშორისო ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმა", პროექტების კოორდინატორი
2010- დღემდე - ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ტრენინგ პროგრამა (IHRTP) - EQUITAS, Canada, ტრენერი
2009- დღემდე - არასამთავრობო ოგრნიაზაცია "ტრენერთა საკვალიფიკაციო ცენტრი", საბჭოს წევრი
2004 - 2006 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების სისტემის რეგორმისა და მონიტორინგის სამმართველო, სამსახურის უფროსი
2000 - 2004 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სოციალური სამსახური, სამსახურის უფროსი

პედაგოგიური გამოცდილება:

პოლიციის აკადემია - ტრენერი, წაკითხული კურსი: ადამიანის უფლებები
თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი, ლექტორი, წაკითხული კურსი: ადამიანის უფლებები, სასჯელაღსრულების სამართალი
თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტტი - ლექტორი, წაკითხული კურსი: ადამიანის უფლებები, სასჯელაღსრულების სამართალი
იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი - ლექტორი, წაკითხული კურსი: ადამიანის უფლებები, სასჯელაღსრულების სამართალი
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ცენტრი - ტრენერი, წაკითხული კურსი: ადამიანის უფლებები, სასჯელაღსრულების სამართალი

სამეცნიერო პუბლიკაციები:

სტატიები:

"უვადო თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება და მოხდის პირობები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში", 2009-2011წ. სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო.
ციხის სისტემების თავისებურებანი საქართველოში, უკრაინა, 2004-2005წ.

წიგნები:

ტრენერთა სახელმძღვანელო, საქართველო 2011
სახელმძღვანელო პენიტენციური სისტემების სოციალური მუშაკებისათვის, საქართველო, 2008
"ქალთა დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები მათი რეაბილიტაციის გზები", საქართველო, 2005
"სახელმძღვანელო საპატიმრო დაწესებულების თანამშრომლებისათვის", საქართველო, 2006
"არასრულწლოვანთა დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები მათი რეაბილიტაციის გზები", საქართველო 2006

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამები და ტრეინინგები

მენტალური უნარშეზღუდულობის შესახებ კანონი პრაქტიკაში, ბუდაპეშტი, უნგრეთი
საზაფხულო სკოლა ფუნდამენტურ უფლებებზე, პომეცია, იტალია
დამოკიდებლობის მქონე პატიმართა თერაპია-ატლანტისი, ვარშავა, პოლონეთი
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სკოლა, ვარშავა პოლონეთი
საერთაშორისო ტრეინინგ პროგრამა "სტამბულის პროტოკოლი", თბილისი საქართველო
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ტრეინინგ პროგრამა, მონრეალი, კანადა
ტრენერთა ტრეინინგი, ბაკურიანი, საქართველო
სწავლების მეთოდოლოგია, საქართველო

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული